Vårt arbete


HUR ARBETAR VI?
Ugglebos vårdideologi bygger på ungdomens grundläggande behov av att kunna bo och vistas i en trygg och stödjande miljö. Med en liten personalgrupp att kunna knyta an till i en så hemlik miljö som möjligt ger det förutsättningar att skapa en grund för förändring.
Vårt behandlingsinnehåll består i huvudsak av omsorg, trygghet, bekräftelse, gränssättning och motivationsarbete. Vi arbetar utifrån ett salutogent synsätt där fokus ligger på ungdomens positiva resurser och egenskaper.
Personalen på Ugglebo har ett gott samarbete med skolorna i Malmöområdet och ser sammarbetet som viktigt när det gäller ungdomens skolgång.
Ugglebo har ingen familjebehandling men ser sammarbetet med föräldrar och nätverk som mycket viktigt.
Vi vill träffa placerande socialsekreterare var sjätte vecka tillsammans med ungdomen och föräldrar, för att gå igenom genomförandeplan och sätta nya mål.
Vi använder BBIC då vi dokumenterar och som skattningsinstrument använder vi oss av ADAD och KASAM, för att se hur ungdomen mår samt för att se vad vi behöver förbättra i verksamheten.
På Ugglebo har vi teckenekonomi vilket betyder att man tjänar in sin veckopeng genom att passa tider och göra det som avtalats under veckan som t.ex. matlagning och tvätt. Ugglebo har ekonomiskt ansvar för ungdomen som är inskriven hos oss. Vilket betyder att vi står för mat, kläder, hygienartiklar, resor mm.
Vi ser gärna att ungdomen har kompisar, släkt eller andra närstående på besök.
006
007
color
http://www.ugglebo.net/wp-content/themes/yunik-installable/
http://www.ugglebo.net/
#9e4d9e
style3
scrollauto
Loading posts...
#737373
off
none
loading
#737373
Sort Gallery
http://www.ugglebo.net/wp-content/themes/yunik-installable
on
off
on
Newsletter Input text
off
off